Program

Symposium Schedule
April 26th the 2nd Conference Room of Chemistry Building
Time Speaker Chair
8:40 - 9:00 Opening Ceremony Wei-Hai Fang
9:00 - 9:30 Yundong Wu (CN) Walter Thiel
9:30 -10:00 Gernot Frenking (DE)
10:00 - 10:30 Coffee break + Taking Photo
10:30 - 11:00 Zhigang Shuai (CN) Wei Wu
11:00 - 11:30 Hans Lischka (CN)
Lunch
13:30 - 14:00 Shuhua Li (CN) Jiushu Shao
14:00 - 14:30 Xin Xu (CN)
14:30 - 15:00 Mario Barbatti (FR)
15:00 - 15:20 Coffee break
15:20 - 15:50 Donghui Zhang (CN) Zexing Cao
15:50 - 16:20 Daniel Escudero (BE)
16:20 - 16:50 Zhenggang Lan (CN)
17:00 Taking Bus for Banquet Ganglong Cui
April 27th the 2nd Conference Room of Chemistry Building
Time Speaker Chair
9:00 - 9:30 Jiali Gao (USA) Xuhui Huang
9:30 - 10:00 Hai Lin (USA)
10:00 - 10:20 Coffee break
10:20 - 10:50 Zexing Cao (CN) Qiang Shi
10:50 - 11:20 Hong Jiang (CN)
11:20 - 11:50 Zhendong Li (CN)
Lunch
13:30 - 14:00 Qiang Shi (CN) Jun Jiang
14:00 - 14:30 Xuhui Huang (CN)
14:30 - 15:00 Elsa Sánchez-García (DE)
15:00 - 15:20 Coffee break
15:20 - 15:50 Jun Jiang (CN) Hong Jiang
Xiao Zheng
15:50 - 16:20 Xiao Zheng (CN)
16:20 - 16:50 Toru Saito (JP)
16:50 - 17:20 Yuchen Ma (CN)
17:20 - 17:50 Daniele Fazzi (DE)
18:20 Dinner
April 28th the 2nd Conference Room of Chemistry Building
Time Speaker Chair
9:00 - 9:30 Shengfa Ye (DE) Rongzhen Liao
9:30 - 10:00 Lili Zhao (CN)
10:00 - 10:20 Coffee break
10:20 - 10:50 Rongzhen Liao (CN) Lili Zhao
10:50 - 11:20 Yiying Zheng (USA)
11:20 - 11:50 Tao Yang (CN)
Lunch
13:30 - 14:00 Lawrence M Wolf (USA) Shengfa Ye
14:00 - 14:30 Rachel Crespo-Otero (UK)
14:30 - 15:00 Oliver Weingart (DE)
15:00 - 15:20 Coffee break
15:20 - 15:50 Pavlo O. Dral (DE) Oliver Weingart
15:50 - 16:20 Nawee Kungwan (THA)
16:20 - 16:50 Jie Liu (CN)
16:50 - 17:10 Walter Thiel (DE) Closing remark
18:00 Dinner